Fluxmall

Hoàn Tiền & Trả Hàng

Tất cả thiết bị, vật tư tiêu hao và bộ phận phải được kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kỳ hư hỏng nào tại thời điểm giao hàng hay không để xác định việc thay thế, sửa chữa hoặc trả lại.

Nếu phát hiện bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận nào bị hư hỏng, Khách hàng phải thông báo cho Công ty TNHH Fluxmall DTG trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng. Bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận nào được phát hiện bị hư hỏng sau hơn 7 ngày kể từ ngày giao hàng sẽ không đủ điều kiện để sửa chữa, trả lại hoặc thay thế, trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận mua bán giữa Công ty TNHH Fluxmall DTG và Hợp đồng nằm ngoài ranh giới bán hàng thông qua Trang web này.

  • Tất cả các thiết bị và máy móc được xử lý trên cơ sở không thể trả lại.
  • Tương tự, tất cả các vật tư tiêu hao và bộ phận không thể được trả lại hoặc trao đổi trừ khi được coi là bị lỗi.
  • Điều bắt buộc là (các) sản phẩm vẫn chưa được mở và chưa sử dụng để đủ điều kiện được chấp thuận trả lại và hoàn tiền. Nếu bao bì gốc đã được mở thì phải bảo quản.
  • Vui lòng gửi email tới sales@fluxmall.com trước khi trả lại bất kỳ hàng hóa bị lỗi hoặc không mong muốn nào, vì hàng hóa hoặc thiết bị được trả lại mà không thông báo trước sẽ bị Công ty TNHH Fluxmall DTG từ chối.

Trong trường hợp đơn hàng bị hủy do giá trên trang web không chính xác, Công ty TNHH Fluxmall DTG sẽ hoàn trả đầy đủ toàn bộ số tiền đã nhận được từ Khách hàng.